Blog

następny webinar


Droga do cyfrowej transformacji w 3 prostych krokach

Udana cyfrowa transformacja, która umożliwia tworzenie nowych modeli biznesowych poprzez technologię, wymaga zmian w procesach, strukturach organizacyjnych i zachowaniach w całej firmie.

Z mojego doświadczenia wynika, że podejście etapowe, które oferuje model operacyjny i może ewoluować w każdej fazie, jest najlepszym sposobem na przekształcenie biznesu. Jako Salesforce Program Architect pracujący dla klientów, którzy mają bardzo ambitne cele transformacyjne, działam jako katalizator udanych transformacji cyfrowych - innymi słowy, jestem agentem zmian. Agent zmian to ktoś, kto promuje i umożliwia zmiany w całej organizacji. Wiąże się to z zakwestionowaniem status quo za pomocą wymiernych i mierzalnych inicjatyw oraz zdobyciem zaufania i zaangażowania wszystkich kluczowych interesariuszy. Jednym z kluczowych czynników, który wyróżniał oragnizacje w moich oczach było to, że im bardziej otwarta kultura korporacyjna, tym bardziej efektywna transformacja.

Stać się katalizatorem zmian

Musisz czuć się komfortowo z wieloznacznymi sytuacjami. Kiedy zaczniesz podróż transformacyjną, szybko zdasz sobie sprawę, że Twoja rola nie zawsze będzie jasno określona. Różni interesariusze mogą mieć rozbieżne poglądy na temat zakresu działania i sposobu wdrożenia nowej technologii. Większość ludzi nie docenia faktu, że muszą zmienić swoje sposoby działania, aby umożliwić transformację. Więc najpierw musisz zdobyć zaufanie swoich interesariuszy, podejmując małe kroki, które przynoszą konkretną wartość. Dowiedz się, jak eksperymentować. Pomóż tym, którzy cię otaczają poczuć się komfortowo w zwinnej kulturze organizacyjnej. Spróbuj działać szybko, wpływając w jednym momencie na różne procesy, które początkowo mogą wyglądać na wzajemnie niezwiązane, zachowując jednocześnie długoterminową perspektywę, aby utrzymać je razem. Przede wszystkim skoncentruj się na tym, aby ludzie wokół ciebie działali i akceptowali zmiany. Czasami może to być trudne, ale nikt nie powiedział, że transformacji organizacji jest łatwa! Ostatecznie, gotowość Twojej organizacji do zmian będzie kluczem do sukcesu i to Ty możesz być katalizatorem, który pozwoli wszytskim łatwiej zmierzyć się z nieznanym. Dlatego jestem tu po to, aby zachęcić Cię do stania się agentem zmian w Twojej organizacji poprzez ewolucję, adaptację i transformację.

#1 EWOLUCJA: Małe kroki, ale wymierne rezultaty

Zrozumienie dojrzałości organizacji i jej apetytu na zmiany to również ważne składniki procesu transformacji. Najpierw należy stawić czoła krótkoterminowym wyzwaniom, kładąc jednocześnie solidne podwaliny pod przyszłą skalowalność, umożliwiając w ten sposób wprowadzenie w przyszłości bardziej zaawansowanych procesów. Zazwyczaj w ciągu kilku pierwszych miesięcy współpracy z klientem w ramach nowej inicjatywy transformacyjnej koncentruję się na doskonałości operacyjnej, dostarczając funkcje szybciej i w regularnych odstępach czasu. Pozyskanie zespołów operacyjnych i informatycznych, które poradzą sobie z nowymi umiejętnościami w zakresie rozwiązań Salesforce i dostosują się do tempa innowacji ma kluczowe znaczenie dla krótkoterminowego sukcesu. Koniec końców, skupienie uwagi na szybko osiąganych celach jest czynnikiem decydującym o sukcesie cyfrowej transformacji.

#2 ADAPTACJA: Wprowadzenie mechanizmów zarządzania platformą

After your initial success, now is a good time to capitalize on your earned credibility and move to the next step: light-weight governance. Coordinating activities across multiple business units and project teams doesn’t just happen. As the incremental operational changes of the previous step take root, you can begin to connect the dots in two directions:

Po początkowym sukcesie, nadchodzi dobry moment, aby wykorzystać swoją wypracowaną wiarygodność i przejść do następnego kroku: lekkiego zarządzania. Koordynacja działań w wielu jednostkach biznesowych i zespołach projektowych nie dzieje się sama z siebie. W miarę jak zakorzeniają się stopniowe zmiany operacyjne poprzedniego kroku, można zacząć łączyć punkty w dwóch kierunkach:

  1. Z góry na dół, postępując zgodnie z zasadami zwinności i strategicznie planując możliwość
  2. Od dołu do góry, wykorzystując tworzące się mechanizmamy zarządzania platformą

Na koniec dnia, będziesz w stanie przejść od strategii do realizacji za pomocą cyfrowego modelu operacyjnego, który może zapewnić nowe możliwości cyfrowe dla Twoich pracowników i klientów. Aby temu pomóc, można również stworzyć Center of Excellence (CoE), aby nadzorować platformę jako całość. To jednak tylko połowa równania. Katalizator zmian musi dążyć do rozbicia silosów poprzez rekomendowanie wyraźnej własności platformy, najlepiej poprzez wskazanie wpływowego lidera jako szefa CoE i upoważnienie tej osoby do egzekwowania procesów projektowania, budowy, uwalniania i wspierania ekosystemu platformy.

W miarę jak znaczenie CoE będzie rosło, stosunkowo łatwo będzie dodawać nowe mechanizmy zarządzania platformą, takie jak np:

  • Data Governance Council aby budować i dostosowywać modele danych do różnych możliwości
  • Architecture Design Board  aby zdefiniować wzorce i projektować rozwiązania
  • Scrum of Scrums aby skalować i synchronizować pracę zwinnych zespołów
  • Coordinated Capability Lifecycle oparty o procesy ciągłej integracji (Continuous Integration) aby ustalić tempo rozwoju platformy
  • Platform Deployment Strategy oparty o procesy ciągłego rozwoju (Continuous Delivery) aby utrzymywac szybkie tempo wprowadzania nowych funkcjonalności

Ale pamiętaj, aby nie przesadzać; zapewnienie, że ludzie rozmawiają ze sobą i regularnie dostosowują się do siebie jest ważniejsze niż egzekwowanie procesów.

#3 TRANSFORMACJA: Sięgaj gwiazd, zminieniaj podstawy działania

Kiedy doskonałość operacyjna jest już w pełni pod kontrolą, można skierować swoją energię w stronę zarządzania portfelem i budżetowania zgodnie z koncepcją lean budgeting (finansowanie całych inicjatyw strategicznych naraz zamiast jednego nowego projektu naraz), umożliwiając w ten sposób silniejsze skoncentrowanie się na dostarczaniu nowych funkcji (co) zamiast na zarządzaniu projektami (jak). Pozyskiwanie środków finansowych na całą inicjatywę, a nie na jeden projekt na raz, pozwala zespołom produktowym na większą elastyczność, co prowadzi do prawdziwie zwinnej organizacji. Pomaga to również usprawnić przejście od fazy eksperymentalnej w fazie projektowania do cyklu budowania, co owocuje krótszym czasem wprowadzenia produktu na rynek, lepszym przyjęciem przez użytkowników i dokładniejszym dopasowaniem do celów biznesowych. Na koniec dnia, jest to pracawymagająca odwagi, aby realizować długoterminową wizję, zdolności do tworzenia realistycznych map drogowych, gotowości do przystosowania się do szybko zmieniającego się środowiska, a także wyczucia czasu. Ostatecznym celem powinno być maksymalizacja wartości biznesowej dla Twojej firmy w sposób szybki, rosnący i przewidywalny. Jest to prawdziwa zmiana, którą umożliwia cyfrowa transformacja.

Source: Salesforce


Get a quote